Điều khoản sử dụng

Mọi quyền được bảo lưu. Thông tin (gọi chung là “Nội dung”) được cung cấp bởi 24vui.net được cho là chính xác tại thời điểm đăng tải trên trang web. Tuy nhiên, 24vui.net không đảm bảo tính chính xác hoặc hiệu lực của thông tin trên trang web, cho dù thể hiện rõ ràng hay ngụ ý.

Sở hữu trí tuệ

Khách truy cập các trang web của 24vui.net thừa nhận rằng tất cả tài sản sở hữu trí tuệ và vật liệu được trình bày hoặc thể hiện trên các trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ phần mềm, văn bản, đồ họa, bài báo, ảnh chụp, hình ảnh, tranh minh họa, đoạn âm thanh, đoạn video, tài liệu biên soạn, dữ liệu hoặc thông tin người dùng, và tài liệu khác, cũng như bản thân trang web, kể cả mọi sửa đổi và cải tiến của chúng (gọi chung là “Nội dung”), đều được bảo vệ bởi bản quyền của Hoa Kỳ và bản quyền quốc tế và các luật pháp và công ước khác, và thuộc sở hữu của 24vui.net hoặc được cấp phép cho 24vui.net.

Khách truy cập có thể sử dụng, tái tạo, sao chép, cất giữ, lưu trữ, xuất bản, truyền tải, phân phối, trưng bày Nội dung từ trang web này khi có sự cho phép của một đại diện của 24vui.net.

Thay đổi dịch vụ

Mặc dù 24vui.net nỗ lực để làm trang web có thể truy cập 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, đôi khi 24vui.net có thể làm trang web này, hoặc bất cứ phần nào của trang web, không tồn tại vì bất kỳ lý do nào bao gồm nhưng không giới hạn, bảo trì thường xuyên. 24vui.net không đảm bảo sự sẵn có hay quyền truy cập của trang web, hoặc của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua trang web, hoặc quyền truy cập đó sẽ không bị gián đoạn hay không bị lỗi. 24vui.net có quyền làm gián đoạn, giới hạn, thay đổi, tạm dừng hoặc đình chỉ bất kỳ hoặc tất cả các hoạt động của trang web, dù có hoặc không có thông báo.

Đường dẫn và giới thiệu đến các trang web khác

24vui.net không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thông tin nào được truy cập thông qua các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, các trang web của nhà phân phối, nhà bán lẻ, đối tác liên minh hoặc các nhà quảng cáo. Theo đây khách truy cập công nhận rằng các đường dẫn này được cung cấp chỉ để thuận tiện, và rằng sự tồn tại của các đường dẫn này không nhất thiết phải là một sự xác nhận, phê duyệt hoặc xác minh của 24vui.net về bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web của bên thứ ba. Khách truy cập cũng thừa nhận rằng bằng cách cung cấp quyền truy cập tới các trang web khác, 24vui.net không nhất thiết gợi ý mua hoặc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua trang web của bên thứ ba trừ khi có quy định khác ở từng trường hợp cụ thể.

Back to top button